Allmänna villkor för Falken Tyre Europe GmbH ("Falken")

A. Allmänna leveransvillkor

1. a) Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller uteslutande för företag (§ 14 BGB). De ingår i alla erbjudanden och kontrakt för leveranser och tjänster från Falken, även i nuvarande och framtida affärsrelationer. Alla avtal och beställningar måste vara skriftliga för att vara bindande. Inga muntliga tilläggsavtal har ingåtts. Bevis för motsatsen utesluts inte av detta. Prestanda, leverans och fakturering baseras på gällande allmänna villkor som meddelats av Falken.

b) Falkens erbjudanden kan ändras och är inte bindande såvida de inte uttryckligen är markerade som bindande. Beställningen från kunden anses vara ett bindande avtalserbjudande. Avtalet ingås först när Falken skriftligen accepterar kundens beställning (t.ex. genom en orderbekräftelse). Falken är inte skyldig att acceptera ett avtalserbjudande.

c) Priser vid tidpunkten för beställningen är endast fasta priser om detta avtalats skriftligen. I övrigt förbehåller sig Falken rätten att använda de priser och villkor som gäller på leveransdagen för leveranser från vårt lager samt de priser och villkor som gäller på leveransdagen för leveranser från vår fabrik som underlag för faktureringen. Falken förbehåller sig rätten att justera priser vid kostnadsförändringar mellan beställningen och leveransen, vilket Falken inte ansvarar för. Om det sker en kostnadsförändring och Falken skriftligen meddelar kunden om prisjusteringen före leveransen så har kunden rätt att annullera beställningen. Falken ska omedelbart underrättas skriftligen om annulleringen efter meddelandet om prisjusteringen och före leveransen.

d) Leverans sker från lager eller fabrik till Falkens direktkunder i enlighet med gällande Incoterms 2020 som avtalats eller överenskommits via orderbekräftelsen. Falken har rätt att själv bestämma typen av försändelse (särskilt transporttypen, förpackningen och fraktvägen). Om leveransen sker till en tredje part så tar Falken ut en serviceavgift som avtalas från fall till fall. Om accelererad frakt avtalas (t.ex. flygfrakt, expressfrakt, expressförsendelse) så står kunden för skillnaden mellan fraktkostnaderna och de högre kostnaderna. Dessutom förbehåller sig Falken rätten att ta ut eventuella tillägg för små kvantiteter (d.v.s. ett däck) och/eller leveranser till öar.

2. Bindande leveranstider ska avtalas separat och individuellt. Delleveranser är tillåtna. Leveranstiden förlängs vid oförutsedda, extraordinära händelser som inte hade kunnat undvikas och som anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna, , detta gäller särskilt force majeure och andra störande händelser hos Falken, våra leverantörer eller transportföretagen såsom drifts- eller trafikstörningar, brand, översvämningar och andra naturkatastrofer, brist på arbetskraft, energi eller råvaror, arbetskonflikter, krig, inbördeskrig eller upplopp, pandemier, export- och importförbud eller andra officiella åtgärder. Om varan skickats och mottagandet försenats av skäl bortom Falkens kontroll så övergår risken till kunden vid tidpunkten för möjligheten till mottagande. Utsändningen anses ha skett vid denna tidpunkt.

3. Retur av varor som levererats i enlighet med avtalet är utesluten. Om varor som levererats enligt kontrakt undantagsvis returneras av Falken så får detta endast ske tillsammans med uppgift om leveransreferens. Dessutom måste den vara i tekniskt och visuellt perfekt skick och återförsäljningsbar. Falken har i detta fall rätt att ta ut en schablonmässig returavgift för de kostnader som uppstår som ett resultat av returen (särskilt logistikkostnader) plus lagstadgad moms. Om det visar sig att varan inte är i perfekt skick och inte kan säljas vidare så ska kunden antingen hämta varan på egen bekostnad eller låta Falken omhänderta den. Varorna anses endast återtagna efter erhållande av ett positivt resultat från en kvalitetskontroll på Falkens centrallager. Det ursprungliga fakturavärdet för leveransen, med undantag för schablonbelopp för flygfrakt, expressvaror, små kvantiteter, energi- och inköpskostnader schablonbelopp och ö-tillägg, kommer att debiteras minus eventuella beviljade rabatter och andra efterföljande rabatter. Falken förbehåller sig även rätten att kontrollera redan utgivna bonuskrediter för vilka de returnerade varorna ingår i beräkningsunderlaget samt att vid behov minska eller återkräva dessa i efterhand.

4. Inlämnande av insolvensförfaranden, ansökan om eller inlämnande av en försäkran om en tillgångsförteckning, flera försenade betalningar, tydliga indikationer på en betydande försämring av kundens likviditet eller en förändring av ägandet av kundens företag ger oss rätt att kräva leverans mot förskottsbetalning.

B. Äganderättsförbehåll

1. De levererade varorna förblir Falkens egendom tills alla fordringar, inklusive eventuellt löpande saldo, betalats i sin helhet. Om kunden försummar betalningen eller bryter mot sina avtalsförpliktelser på annat sätt än ringa så har Falken rätt att upphäva avtalet och kräva tillbaka varan.

2. Kunden har rätt att sälja förbehållsvarorna vidare i sin normala affärsverksamhet; förbehållsvarorna får dock inte pantsättas eller överlåtas som säkerhet.

3. Kunden överlåter härmed fordringarna från vidareförsäljning av förbehållsvaror till Falken som i sin tur godkänner överlåtelsen. Kunden har dock rätt att driva in fordringarna så länge kunden inte misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter gentemot Falken, upphör med sina betalningar, insolvensförfarande begärs eller inleds mot kundens tillgångar eller om ett utomrättsligt ackordsförfarande genomförs. Kunden ska på begäran överlämna till Falken de uppgifter som krävs för indrivning av de överlåtna fordringarna, överlämna nödvändiga handlingar till Falken i sin helhet och omedelbart underrätta gäldenären om överlåtelsen.

4. Eventuell behandling, bearbetning eller installation av förbehållsvarorna utförs av kunden åt Falken och Falken ådrar sig inte några förpliktelser som ett resultat av detta. Om förbehållsvarorna bearbetas, kombineras eller installeras med andra föremål som inte tillhör Falken så har Falken rätt till den resulterande delägarandelen i den nya varan motsvarande förhållandet mellan förbehållsvarans värde och övriga förädlade varor vid tidpunkten för bearbetningen, anslutningen eller installationen. Om kunden förvärvar ensam äganderätt till den nya varan så är avtalsparterna överens om att kunden ska ge Falken delägarskap i den nya varan i proportion till värdet av de bearbetade, anslutna eller installerade förbehållsvarorna och förvarar dem utan kostnad åt Falken. Om förbehållsvarorna säljs vidare tillsammans med andra varor, vare sig det är utan eller efter bearbetning, anslutning eller installation, så gäller det ovan överenskomna förhandsuppdraget endast beloppet för förbehållsvarorna som säljs vidare tillsammans med de övriga varorna.

5. Kunden ska omedelbart underrätta Falken om beslag, förverkande och andra tvångsmässiga verkställighetsåtgärder och förfoganden av en tredje part avseende förbehållsvarorna eller de anspråk som överlåts i förväg och överlämna handlingarna som behövs för ett ingripande.

6. Om försäljningsvärdet av ovanstående värdepapper överstiger de säkrade fordringarna med mer än 10 % så frigör Falken motsvarande del av säkerheterna; Falken ansvarar för att välja ut de värdepapper som ska släppas.

C. Betalningsvillkor

1. Priserna är bindande och är – såvida det inte kommit överens om en annan valuta – i EURO, plus tillämplig lagstadgad moms; Dessutom, beroende på de leveransvillkor som avtalats skriftligen eller via orderbekräftelsen enligt Incoterms 2020 tillkommer transport-, tull- och kringkostnader samt, om det inte redan ingår i listpriset, den lagstadgade miljöavgiften (Eco-Fee). Falken förbehåller sig rätten att ta ut en extra fast avgift för energi- och upphandlingskostnader. Falken ansvarar inte för skatter eller avgifter som uppkommit utomlands. Om fasta priser inte är överenskomna så gäller Falkens rådande listpriser enligt avsnitt A.1.c). Om inte annat avtalats eller anges så förfaller belopp inom 15 dagar från och med fakturadatumet. Det ges inte någon rabatt. Detta gäller inte om något annat anges eller regleras på fakturan eller i kontraktet.

2. Dagen för mottagande av betalningen är den dag då beloppet är tillgängligt för Falken eller krediteras Falkens bankkonto. Kunden står för riskerna i samband med betalningssättet. Falken förbehåller sig rätten att endast utföra leveranser mot förskottsbetalning, särskilt vid första beställningar och om förfallodagen för betalning överskridits.

3. Växlar och checkar accepteras inte.

4. Kunden har endast rätt till kvittning om hans motfordran inte bestridits eller är lagligen fastställd. Avdrag (rabatter, bonusar etc.) som inte uttryckligen utlovats kommer inte att redovisas.

5. Falken har rätt att kvitta mot alla krav som kunden har mot Falken.

D. Ansvars- och garantivillkor

1. Endast Falkens skriftliga orderbekräftelse eller de dokument som det hänvisas till i den är avgörande för omfattningen av leveranser och tjänster från Falken. Vår tekniska information om leveransvaran - inklusive illustrationer, ritningar och teknisk information - utgör varken en garanti eller en indikation på kvalitet. Offentliga uttalanden, kampanjer och reklam från säljaren eller tillverkaren representerar inte en avtalsenlig beskrivning av varornas kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förbättringar utan förvarning eller samråd med kunden. Falken garanterar levererade varor i enlighet med följande bestämmelser:

2. Om varan och/eller tjänsten som levereras av Falken är defekt, vilket även innefattar bristen på avtalsenlig kvalitet, så kommer Falken efter eget gottfinnande att antingen leverera en ny produkt som ersättning eller reparera den gamla; antalet reparationsförsök och leveranser av nya produkter som ersättning får inte vara mindre än två. Förutsättningen är att fabriksnumret eller fabriksmärket inte tagits bort eller gjorts oigenkännligt.

3. Identifierbara fel i varan och/eller tjänsten ska anmälas skriftligen senast inom en vecka efter leverans.

4. Om kunden får bristfälliga instruktioner så är Falken endast skyldig att leverera instruktioner som är fria från fel och endast om felet i instruktionen hindrar korrekt montering.

5. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förbättringar utan förvarning eller samråd med kunden.

6. Preskriptionstiden för rättigheter vid fel är två år. Den startar vid överlämnandet av varorna till kunden.

7. Falkens tjänster garanteras i enlighet med följande bestämmelser. Falken ansvarar utan begränsningar i enlighet med lagstadgade bestämmelser om en avtalsförpliktelse brutits av Falken eller dess ställföreträdare uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet som resulterat i skada på liv, lem eller hälsa eller om Falken åtagit sig en garanti. Ansvar för ringa vårdslöshet är uteslutet såvida inte en avtalsförpliktelse (kardinalförpliktelse) åsidosatts. I detta fall är ansvarsbeloppet begränsat till den förutsebara skada som är typisk för kontraktet.

8. Garantianspråk är uteslutna om ett fel uppstått till följd av felaktig användning eller behandling såsom a) bristande efterlevnad av föreskrivet lufttryck, b) överskridande av den belastning och körhastighet som tillåts för varje enskild däckstorlek, c) användning i rally och racing, d) felaktig montering eller användning på icke-standardiserade, rostiga eller på annat sätt defekta fälgar av kunden eller en tredje part, e) naturligt slitage, f) olämplig utrustning, g) felaktig hjulinställning eller hjulhusfel (t.ex. dynamisk obalans) och h) kemiska, mekaniska eller termiska Influenser utanför Falkens ansvarsområde.

9. Ovannämnda ansvarsbegränsningar i avsnitt D gäller inte om regressfordringar görs gällande mot Falken som leverantör i enlighet med § 478 i tyska civillagen eller för anspråk enligt §§ 1 och 4 i produktansvarslagen.

E. Sekretess

1. Falken samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och BDSG. Personuppgifter som Falken får kännedom om i samband med affärsförhållandet kommer därför endast att användas av Falken inom ramen för de angivna ändamålen och underavtalsförhållandet.

2. a) De som påverkas har rätt till information, rättelse, invändning, begränsning av behandlingen och radering av uppgifterna, inklusive överföring av sina uppgifter. Om de som påverkas utnyttjar dessa rättigheter och vill få information om vilka uppgifter som lagras om dem så kan de kontakta följande ansvariga organ:
Falken Tyre Europe GmbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Berliner Straße 74-76, 63065 Offenbach, E-post: ds@falkentyre.com

b) Rätten att lämna in ett klagomål kan utövas hos dataskyddsombudet i Hessen (poststelle@datenschutz.hessen).

3. För att uppfylla avtalet överför Falken personuppgifter till sina tjänsteleverantörer och/eller bolag som är anslutna till det i aktiebolagsrättslig mening (koncernbolag). Tredjelandsöverföringen sker uteslutande på grundval av EU-kommissionens beslut om lämplighet; användningen av standardklausuler i respektive tjänsteleverantörsavtal; omfattas av lämpliga garantier (artikel 46 GDPR) eller bindande interna dataskyddsregler (artikel 47 GDPR); ett undantag av artikel 49.1 stycke 2 GDPR (om kraven i artiklarna 46 och 47 GDPR inte är uppfyllda); ett individuellt godkännande från en tillsynsmyndighet. Kunden kan begära information om detta och kan kontakta Falkens dataskyddsombud för detta ändamål.

4. Personuppgifter som rör Falken eller en tredje part som kunden får kännedom om i samband med beställningen får endast behandlas och användas för att uppfylla avtalsförhållandet och endast med stöd av artikel 6.1 GDPR (eller artikel 9 GDPR). Uppgifterna får inte lämnas vidare till en tredje part. Kunden förbinder sig att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för dataskydd och datasäkerhet. Kundens anställda ska vara bundna av uppgifternas konfidentialitet.

5. Det ansvariga organets (Falken) dataskyddsinformation gäller också: www.falkentyre.com/sv/sekretess.

F. Övrigt

1. Utförandeplats och jurisdiktion för alla anspråk som härrör från villkoren, i synnerhet från leveranser från Falken, är Offenbach oavsett om försäljningen eller leveransen skett någon annanstans. Falken har även rätt att väcka talan vid de domstolar som ansvarar för kundens säte. Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller exklusivt med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.

2. Skulle enskilda bestämmelser vara eller bli helt eller delvis ogiltiga så påverkas inte avtalets giltighet eller de återstående försäljnings-, leverans- och betalningsvillkoren. Parterna är skyldiga att ersätta ogiltiga och icke-verkställbara villkor eller avtalsbestämmelser mot avtal som är effektiva och kommer så nära det avsedda syftet som möjligt.

3. Eventuella affärsvillkor som strider mot detta ska vara verkningslösa, även om vi inte uttryckligen motsätter oss dem; de ska endast gälla om de erkänns skriftligen av oss i det enskilda fallet.

Tillstånd: Juli 2022, Offenbach am Main