Ogólne warunki handlowe Falken Tyre Europe GmbH ("Falken")

A. Ogólne warunki dostawy

1. a) Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw (§ 14 BGB [niemiecki Kodeks cywilny]). Stanowią integralną część wszystkich ofert i umów o dostawy i usługi firmy Falken, a także obecnych i przyszłych relacji biznesowych. Wszystkie umowy i zamówienia wymagają formy pisemnej dla swojej ważności. Nie zawarto żadnych dodatkowych umów ustnych. Nie wyklucza to jednak dowodów przeciwnych. Realizacja zamówienia, dostawa i fakturowanie odbywa się zgodnie z ostatnimi ogłoszonymi przez Falken obowiązującymi ogólnymi warunkami handlowymi.

b) Oferty Falken podlegają zmianom i są niewiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące. Zamówienie złożone przez klienta jest traktowane jako wiążąca oferta umowna. Umowa zostaje zawarta dopiero po pisemnym przyjęciu przez Falken zamówienia klienta (np. poprzez potwierdzenie zamówienia). Firma Falken nie jest zobowiązana do przyjęcia oferty umownej.

c) Ceny w momencie składania zamówienia przez klienta są cenami stałymi tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. W przeciwnym razie Falken zastrzega sobie prawo do stosowania cen i warunków obowiązujących w dniu wysyłki jako podstawy do fakturowania w przypadku dostaw loco magazyn oraz cen i warunków obowiązujących w dniu dostawy w przypadku dostaw loco fabryka. Firma Falken w szczególności zastrzega sobie prawo do korekty cen w przypadku zmian kosztów w okresie między zamówieniem a dostawą, za które Falken nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli nastąpi zmiana kosztów, a firma Falken poinformowała klienta na piśmie o korekcie ceny przed dostawą, Klient ma prawo wycofać zamówienie. O wycofaniu należy poinformować firmę Falken na piśmie niezwłocznie przed dostawą po otrzymaniu informacji o zmianie ceny.

d) Dostawa jest realizowana z magazynu lub fabryki do bezpośrednich klientów firmy Falken zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami lub po potwierdzeniu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami Incoterms 2020. Firma Falken ma prawo samodzielnie określić rodzaj wysyłki (w szczególności osobę transportującą, opakowanie i trasę wysyłki). Jeśli dostawa jest realizowana na rzecz osoby trzeciej, firma Falken pobiera opłatę za usługę uzgadnianą w każdym indywidualnym przypadku. Jeśli uzgodniono wysyłkę w trybie przyspieszonym (np. fracht lotniczy, przesyłka pilna, ekspres), klient ponosi różnicę między kosztami frachtu a wyższymi wydatkami. Ponadto firma Falken zastrzega sobie prawo do naliczania ewentualnych dopłat w przypadku małych ilości (np. jednej opony) i/lub dostaw na wyspy.

2. Wiążące terminy dostaw są uzgadniane indywidualnie. Dopuszczalne są dostawy częściowe. Termin dostawy podlega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych i nieuniknionych zdarzeń, pomimo zachowania należytej i uzasadnionej staranności wymaganej w danych okolicznościach, w szczególności w przypadku działania siły wyższej i innych zdarzeń zakłócających pracę firmy Falken, naszych dostawców lub firm transportowych, na przykład zakłóceń w funkcjonowaniu lub ruchu, pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych, niedoboru siły roboczej, energii lub surowców, sporów pracowniczych, wojen, wojen domowych lub powstań, pandemii, zakazów eksportu i importu lub innych działań urzędowych. Jeśli towary zostały wysłane, a ich odbiór opóźnia się z przyczyn, za które Falken nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Klienta w chwili, gdy istnieje możliwość dokonania odbioru. Uznaje się, że w tym czasie nastąpiła wysyłka.

3. Zwrot towarów dostarczonych zgodnie z umową jest wykluczony. Jeśli towary dostarczone zgodnie z umową zostaną w drodze wyjątku przyjęte przez Falken, wówczas należy podać szczegóły dotyczące numeru referencyjnego dostawy. Ponadto towary muszą być w idealnym stanie technicznym i wizualnym oraz muszą nadawać się do ponownej sprzedaży. W takim przypadku Falken ma prawo pobrać zryczałtowaną opłatę za przyjęcie towaru z powrotem, która pokryje poniesione koszty (w szczególności koszty logistyczne) powiększone o ustawowy VAT. Jeśli okaże się, że towary nie są wolne od wad i nie nadają się do ponownej sprzedaży, Klient musi odebrać towary na własny koszt lub zlecić ich utylizację firmie Falken. Towar może zostać odebrany dopiero po pozytywnym wyniku kontroli jakości w centralnym magazynie Falken. Po odliczeniu wszelkich udzielonych rabatów i innych późniejszych zniżek, kredyt zostanie przyznany na pierwotną wartość faktury w momencie dostawy, z wyjątkiem zryczałtowanych stawek za fracht lotniczy, fracht pilny, ekspresowy, małe ilości, zryczałtowanych stawek za energię i koszty pozyskania oraz dopłat z tytułu transportu na wyspy. Firma Falken zastrzega sobie również prawo do sprawdzenia już przyznanych punktów bonusowych, których podstawa naliczania obejmuje zwrócone towary oraz do ich zmniejszenia lub odzyskania z mocą wsteczną na zasadzie proporcjonalności, jeśli zajdzie taka potrzeba.

4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, wniosek lub złożenie oświadczenia w miejsce przysięgi dotyczącego ujawnienia majątku, powtarzające się opóźnienia w płatnościach, wyraźne oznaki znacznego pogorszenia płynności finansowej klienta lub zmiany w strukturze własności przedsiębiorstwa lub klienta uprawniają nas do żądania dostawy z zapłatą z góry.

B. Zastrzeżenie własności

1. Dostarczone towary pozostają własnością Falken do czasu pełnego uregulowania wszelkich należności wynikających ze stosunków handlowych, w tym salda rachunku bieżącego. Jeśli Klient zalega z płatnością lub dopuszcza się innych, nie tylko drobnych, naruszeń zobowiązań umownych, Falken ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towaru.

2. Klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem prawa własności w ramach swoich normalnych transakcji handlowych, jednak nie może ich zastawić ani przewłaszczyć na zabezpieczenie.

3. Klient niniejszym przenosi roszczenia wynikające z odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem na firmę Falken, która przyjmuje cesję. Klient jest jednak uprawniony do dochodzenia roszczeń, o ile nie zalega z wypełnianiem swoich zobowiązań wobec Falken, nie wstrzymuje płatności, nie złożono wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub nie otwarto postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku albo nie jest prowadzone pozasądowe postępowanie układowe. Na żądanie Klient musi dostarczyć Falken informacje o scedowanych wierzytelnościach niezbędne do ich ściągnięcia, przekazać Falken wszystkie wymagane w tym celu dokumenty oraz niezwłocznie poinformować dłużnika o cesji.

4. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem lub instalacją towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności są wykonywane przez Klienta w imieniu Falken, przy czym Falken nie ponosi z tego tytułu żadnych zobowiązań. Jeśli towary podlegające zastrzeżeniu własności zostaną przetworzone, połączone lub zamontowane z innymi przedmiotami nienależącymi do Falken, Falken jest uprawniony do powstałego w ten sposób udziału we współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości towarów podlegających zastrzeżeniu własności do innych przetworzonych towarów w momencie przetwarzania, łączenia lub montażu. Jeśli klient uzyska wyłączną własność nowej rzeczy, strony umowy zgadzają się, że klient przyznaje firmie Falken współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości przetworzonych, połączonych lub zamontowanych towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności i nieodpłatnie przechowuje je dla Falken. Jeżeli towary objęte zastrzeżeniem własności są odsprzedawane razem z innymi towarami, bez względu na to, czy są one przetworzone, połączone lub zmontowane, uzgodniona powyżej cesja zaliczkowa ma zastosowanie wyłącznie do wartości towarów objętych zastrzeżeniem własności, które są odsprzedawane razem z innymi towarami.

5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Falken o wszelkich zajęciach, konfiskatach lub innych przymusowych środkach egzekucyjnych lub dysponowaniu przez osoby trzecie towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności lub odstąpieniu od roszczeń, z wyprzedzeniem przekazując dokumenty niezbędne do interwencji.

6. Jeśli możliwa do zrealizowania wartość powyższych zabezpieczeń przekracza zabezpieczone roszczenia o więcej niż 10%, Falken zwolni odpowiednią część zabezpieczeń, a obowiązek wyboru zabezpieczeń podlegających zwolnieniu ciąży na Falken.

C. Warunki płatności

1. Ceny są wiążące i należy je rozumieć – o ile nie uzgodniono wyraźnie innej waluty – jako wyrażone w EURO, plus odpowiedni ustawowy podatek od towarów i usług, plus, w zależności od warunków dostawy uzgodnionych na piśmie lub w potwierdzeniu zamówienia zgodnie z Incoterms 2020 koszty transportu, cła i koszty dodatkowe, jak również, jeśli nie zostały uwzględnione w cenie katalogowej, ustawowa opłata środowiskowa (Eco-Fee). Falken zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej zryczałtowanej opłaty za energię i koszty pozyskania. Falken nie ponosi odpowiedzialności za podatki i cła powstałe za granicą. Jeśli nie uzgodniono stałych cen, obowiązują aktualne ceny katalogowe Falken, zgodnie z punktem A.1.c). Należności są płatne w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono lub określono inaczej. Nie udziela się skonto. Nie dotyczy to przypadków, gdy na fakturze lub w umowie zaznaczono lub postanowiono inaczej.

2. Datą otrzymania płatności jest data otrzymania kwoty przez Falken lub uznania kwoty na rachunku bankowym Falken. Ryzyko związane ze sposobem płatności ponosi klient. Falken zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw wyłącznie za zapłatą z góry, w szczególności w przypadku pierwszych zamówień lub po przekroczeniu terminów płatności.

3. Weksle i czeki nie są akceptowane.

4. Klient jest uprawniony do dokonywania potrąceń tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone. Potrącenia (rabaty, bonusy itp.), które nie zostały wyraźnie przyznane, nie są uznawane.

5. Firma Falken jest uprawniona do dokonywania potrąceń z wszelkich roszczeń klienta wobec Falken.

D. Warunki odpowiedzialności i gwarancji

1. Zakres dostaw i usług świadczonych przez Falken jest określany wyłącznie na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Falken lub dokumentów, o których mowa w tym potwierdzeniu. Podane w nich informacje techniczne dotyczące przedmiotu dostawy – w tym ilustracje, rysunki i specyfikacje techniczne – nie stanowią ani gwarancji, ani informacji o jakości. Publiczne oświadczenia, zalecenia lub reklamy sprzedawcy lub producenta nie stanowią umownego oświadczenia o jakości towarów. Falken zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń technicznych bez wcześniejszego powiadamiania i uzgadniania ich z klientem. Falken udziela gwarancji na dostarczone towary na poniższych zasadach:

2. Jeśli towary i/lub usługi dostarczone przez Falken są wadliwe, w tym nie mają uzgodnionej w umowie jakości, Falken, według własnego uznania, wymieni towar lub usunie wadę; liczba prób usunięcia wady lub dostarczenia zamiennika wynosi nie mniej niż dwa. Warunkiem koniecznym jest, aby numer seryjny lub znak producenta nie został usunięty lub nie stał się nierozpoznawalny.

3. Widoczne wady towarów i/lub usług muszą być niezwłocznie zgłoszone na piśmie, najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od daty dostawy.

4. Jeśli klient otrzyma wadliwą instrukcję, firma Falken jest zobowiązana do dostarczenia instrukcji wolnej od wad, pod warunkiem, że wada w instrukcji uniemożliwia prawidłowy montaż.

5. Falken zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń technicznych bez wcześniejszego powiadamiania i uzgadniania ich z klientem.

6. Okres przedawnienia roszczeń w przypadku wad wynosi dwa lata. Rozpoczyna się on w momencie przekazania towaru klientowi.

7. Falken udziela gwarancji na świadczone przez siebie usługi na zasadach wyszczególnionych poniżej. Falken ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, zgodnie z przepisami prawa, jeśli Falken lub osoby działające w imieniu Falken naruszą zobowiązanie umowne umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli doszło do utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia albo jeśli Falken przyjął na siebie odpowiedzialność gwarancyjną. Odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie jest wykluczona, chyba że zostało naruszone istotne zobowiązanie umowne (zobowiązanie kardynalne). W takim przypadku kwota odpowiedzialności jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla danej umowy.

8. Roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeżeli wada została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą, takim jak: a) nieprzestrzeganie zalecanego ciśnienia powietrza, b) przekroczenie dopuszczalnego obciążenia i prędkości jazdy dla każdego rozmiaru opony, c) użytkowanie w rajdach i wyścigach, d) nieprawidłowy montaż, w tym na niestandardowych, zardzewiałych lub w inny sposób uszkodzonych felgach przez klienta lub osoby trzecie, e) naturalne zużycie, f) nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, g) nieprawidłowe położenie koła lub zakłócenia w nadkolu (np. niewyważenie dynamiczne) oraz h) czynniki chemiczne, mechaniczne lub termiczne leżące poza zakresem działania i wpływu Falken.

9. Wymienione powyżej ograniczenia odpowiedzialności w punkcie D nie mają zastosowania w przypadku roszczeń regresowych wobec Falken jako dostawcy zgodnie z § 478 BGB [niemiecki Kodeks cywilny] lub w przypadku roszczeń zgodnie z §§ 1, 4 Ustawy o odpowiedzialności za produkt.

E. Ochrona danych

1. Falken gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami i na podstawie RODO oraz BDSG [Federalna ustawa o ochronie danych osobowych]. Dane osobowe, o których Falken dowiedział się w związku z relacjami biznesowymi, będą zatem wykorzystywane przez Falken wyłącznie w ramach określonych celów oraz w celu realizacji stosunków umownych.

2. a) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i usunięcia, a także mogą zażądać przeniesienia swoich danych. Jeśli osoby, których dane dotyczą, chcą skorzystać z tych praw i uzyskać informacje na temat dotyczących ich danych, mogą skontaktować się z następującym administratorem danych:
Falken Tyre Europe GmbH, do inspektora ochrony danych [z. Hd. des Datenschutzbeauftragten], Berliner Straße 74-76, 63065 Offenbach, e-mail: ds@falkentyre.com

b) Skargi można składać u Heskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych [Hessischer Datenschutzbeauftragter] (poststelle@datenschutz.hessen).

3. W celu realizacji umowy Falken przekazuje dane osobowe swoim usługodawcom i/lub spółkom z nim powiązanym w rozumieniu prawa spółek kapitałowych (grupa spółek). Przekazanie do państwa trzeciego odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji Komisji UE o adekwatności; stosowanych standardowych klauzul w odpowiednich umowach z dostawcami usług; z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji (art. 46 RODO) lub wiążących wewnętrznych zasad ochrony danych (art. 47 RODO); wyjątek na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 RODO (jeżeli nie są spełnione wymogi art. 46 i 47 RODO); indywidualnej zgody organu nadzorczego. Klient może zażądać informacji na ten temat i może w tym celu skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Falken.

4. Dane osobowe dotyczące firmy Falken lub osób trzecich, o których klient dowiedział się w związku ze złożonym zamówieniem, mogą być przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 RODO (lub art. 9 RODO). Danych tych nie wolno przekazywać osobom trzecim. Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych do ochrony i zabezpieczenia danych. Pracownicy klienta są zobowiązani do zachowania poufności danych.

5. Obowiązują również informacje dotyczące ochrony danych osobowych administratora danych (Falken): www.falkentyre.com/pl/privacy-policy

F. Pozostałe

1. Miejscem wykonania i jurysdykcji wszelkich roszczeń wynikających z niniejszych warunków, w szczególności z dostaw realizowanych przez Falken, jest Offenbach, nawet jeśli sprzedaż lub dostawy były realizowane z innego miejsca. Firma Falken jest również uprawniona do podjęcia kroków prawnych w sądach właściwych dla siedziby klienta. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność umowy ani pozostałych warunków sprzedaży, dostawy i płatności. Strony są zobowiązane do zastąpienia nieskutecznych lub niewykonalnych warunków lub postanowień umownych uzgodnieniami, które są skuteczne i jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu.

3. Wszelkie inne warunki handlowe są nieskuteczne, nawet jeśli wyraźnie się im nie sprzeciwimy; obowiązują one tylko wtedy, gdy zostaną przez nas uznane na piśmie w konkretnym przypadku.

Stan na: lipiec 2022, Offenbach am Main